politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo tikslai

 

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad grįžtantiems politiniams kaliniams, tremtiniams ir jų šeimų nariams būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą.

 

Vadovaujantis Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos plano nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 320 patvirtintu Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašu, dirbama svarbiausiomis kryptimis, kurių tikslas yra:

  • aprūpinti grįžtančių tremtinių šeimas gyvenamosiomis patalpomis;
  • kompensuoti persikėlimo išlaidas;
  • padėti įsikurti;
  • aprūpinti darbu (profesinis mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos tobulinimas, darbo vietų steigimo finansavimas pagal teritorinių darbo biržų bei juridinių asmenų pateiktus pasiūlymus);
  • organizuoti ir finansuoti lietuvių kalbos kursus;
  • prireikus rūpintis sugrįžusiais ligotais, vienišais ir nedarbingais asmenimis, patalpinant juos gydymo ir globos įstaigose;
  • bendradarbiauti su buvusios SSRS teritorijoje susikūrusiomis lietuvių bendruomenėmis, siekiant paskleisti informaciją tremtinių grįžimo, pensinio aprūpinimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atstatymo ir kitais aktualiais klausimais.

 

Įgyvendinus programą, bus įvykdytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istorijoje svarbus valstybės politinis įsipareigojimas padėti sugrįžti į Tėvynę neteisėtai represuotų asmenų šeimoms, suteikiant valstybės paramą apsirūpinant būstu ir socialinei integracijai.

 

Atnaujinimo data: 2017-01-10