teises aktai

 

  1. Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. AI-124 ,,Dėl  politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d.nutarimas Nr. 1208 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 320 ,,Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas  Nr. 151 ,,Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A1-130 ,,Dėl Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“

 

 5. Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymas

 

6. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas

 

7. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas

 

8. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymas

 

9. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

10. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

 

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2017-02-06