2015 metais nuomos pagrindais butais aprūpintos 63 grįžusios nuolat gyventi į Lietuvą po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių šeimos

2016 m. vasario 26 d.

Per 2015 m. 45 buvusio Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto (toliau –  GTLAP) gyvenančioms šeimoms nuomos pagrindais Vilniaus miesto savivaldybė suteikė gyvenamąsias patalpas, 9 GTLAP šeimoms suteikti ankščiau nepaskirstyti butai Kauno miesto savivaldybėje, taip pat Kėdainių, Širvintų ir Zarasų rajonų savivaldybės iš nepaskirstytų butų aprūpino gyvenamosiomis patalpomis po 1 grįžusią šeimą, gyvenančią GTLAP. Klaipėdos miesto savivaldybė už 2015 metais skirtas lėšas butais aprūpino 6 GTLAP gyvenančias šeimas. Iš viso 2015 metais nuomos pagrindais butais aprūpintos 63 grįžusios nuolat gyventi į Lietuvą šeimos.

 

Įgyvendinant investicinį projektą ,,Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ (toliau – investicinis projektas) Specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje 2015 metams buvo skirta 405 468 Eur valstybės biudžeto lėšų, lėšos skirtos Klaipėdos miesto savivaldybei. Klaipėdos miesto savivaldybė 2015 metais panaudojo 396 500 Eur, už kuriuos įgijo 9 butus grįžusiems nuolat gyventi į Lietuvą tremtiniams apgyvendinti.  

 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A1-756 kapitalo investicijos socialinės apsaugos srities projektams buvo perskirstytos ir  investiciniam projektui įgyvendinti papildomai skirta 126 940 Eur. Šios papildomos lėšos skirtos Vilniaus miesto savivaldybei. Savivaldybė, įgyvendindama investicinį projektą, skirtas lėšas panaudojo penkių aukštų 79 butų gyvenamojo namo, esančio adresu Linksmoji g. 121, Vilnius, statybai, už kurias įsipareigojo įgyti 101 kv. m. gyvenamųjų patalpų ir butais aprūpinti 2 šeimas. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybė, panaudodama penkių aukštų gyvenamojo namo statybai ankstesniais metais skirtas lėšas (2011 metais Vilniaus miesto savivaldybei šiam tikslui skirta 800 tūkst. Lt arba 231,7 tūkst. Eur, 2012 metais – 725 tūkst. Lt arba 210 tūkst. Eur, 2014 metais – 1 300 tūkst. Lt arba 376,5 Eur ir 2015 metais – 126 940 Eur), įsipareigojo pastatyti 17 butų arba 832 kv. m. gyvenamojo ploto ir butais aprūpinti 17 grįžusiųjų tremtinių šeimų. Iš viso 2015 metais investiciniam projektui įgyvendinti skirta 532 408 Eur, panaudota 523 440 Eur.

 

Per 1992–2015 metų laikotarpį grįžtančių asmenų būsto problemoms spręsti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo ir Europos Tarybos vystymo banko skirta (ir panaudota) 31 746,69 tūkst. Eur. Iš jų iš valstybės biudžeto panaudota 19 712,29 tūkst. Eur, iš Europos Tarybos vystymo banko paskolos skirta ir panaudota 12 034,40 tūkst. Eur. Už visas šias lėšas (31 746,69 tūkst. Eur.) būstu aprūpintos 1 997 grįžtančių asmenų šeimos, įrengti 80 vietų globos namai ,,Tremtinių namai“, pastatytas ir įrengtas 60 butų turintis iki 2014 m. gruodžio 31 d. veikiantis GTLAP.

 

2016 m. vasario 1 d. savivaldybių grįžtančių tremtinių sąrašuose įregistruota 219 grįžtančių tremtinių šeimų. Daugiausia grįžtančių asmenų šeimų butų laukia Vilniaus – 174, Klaipėdos – 37 bei Panevėžio miestų savivaldybėse – 3 , kitose savivaldybėse – 5 šeimos.

 

2016 metais grįžtančių tremtinių aprūpinimui gyvenamosiomis patalpomis vals­ty­bė nu­ma­to skir­ti 301 tūkst. Eur.