Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas

2016 m. vasario 19 d.

1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių savo veiklos krypčių pradėjo formuoti socialinę valstybės politiką tremtinių grįžimo klausimu. 1992 m. Lietuvos valstybė įsipareigojo ir aiškiai apibrėždama bazines priemones sudarė realią galimybę padėti reabilituotų politinių kalinių, tremtinių bei jų vaikų šeimoms (toliau – grįžtantys asmenys) sugrįžti į Lietuvą, integruotis į šalies gyvenimą. 1995 m. įsteigtas 60-ties butų Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punktas, 1997 m. įrengti 80-ties vietų globos namai ,,Tremtinių namai.

 

Šios priemonės suteikė galimybes įgyvendinti grįžtančių asmenų teisėtus lūkesčius ir laikytis valstybės prisiimtų įsipareigojimų.

 

Įgyvendinant šias priemones buvo keliami pagrindinai uždaviniai: aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis (butais) ir nuomos pagrindais jas skirti grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams ir suteikti valstybės paramą grįžtančių asmenų persikėlimo išlaidoms padengti ir socialinės integracijos priemonėms vykdyti.

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

1. APRŪPINIMAS GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS (BUTAIS)

Priemonės vykdymas. 1992 m. prasidėjus politinių kalinių ir tremtinių grįžimo procesui, nustatyta tvarka norinčiųjų išsinuomoti valstybės lėšomis įgytus butus skaičius sudarė 250 šeimų, tačiau kasmet šis skaičius augo. Nors per visą šį laikotarpį buvo skiriamos atitinkamos lėšos grįžtančių asmenų butams įgyti, norinčiųjų pasinaudoti teise išsinuomoti savivaldybių butus skaičius augo kur kas sparčiau, negu buvo įgyjama ir nuomojama butų. Per šį laikotarpį grįžti pareiškė norą per 2,5 tūkstančius šeimų. Jau didelė dalis jų pasinaudojo valstybės teikiama parama ir persikėlė nuolat gyventi į Lietuvą.  

 

Finansavimas. Savivaldybių nuomojami butai grįžtantiems asmenims įgyjami iš šiam tikslui skiriamų valstybės investicijų. Nuo 1992 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžete kasmet numatomos lėšos grįžtančių asmenų butams statyti ir pirkti. 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Europos Tarybos vystymo bankas (iki 2000  metų  - Europos Tarybos socialinio vystymo fondas) pasirašė susitarimą, pagal kurį teikė Lietuvai lengvatinėmis sąlygomis paskolą grįžtančių asmenų aprūpinimui gyvenamuoju plotu iš dalies finansuoti. Paskola buvo teikiama 1997–2007 metais (nupirkti ir pastatyti 576 butai).

                   

1992 – 2015 m. butais aprūpinta 1997 tremtinių šeimų, šiam tikslui buvo skirta 108,5 mln. Lt (valstybės investicijų programa, iš kurių 66,3 mln. Lt valstybės biudžeto lėšos ir 42,2 mln. Lt valstybės vardu gautos Europos Tarybos banko paskolos lėšos, 1997–2007 metais, nupirkti ir pastatyti 576 butai). Siekiant užtikrinti valstybės paramą grįžtančių  nuolat gyventi į Lietuvą tremtinių šeimas apsirūpinti butais, nuo 2015 m. sausio 1 d. priimtas sprendimas panaikinti Grįžtančių tremtinių laikinojo apgyvendinimo punktą  (toliau – Punktas) ir tai suteikė galimybę žymiai sumažinti eiles aprūpinti butais grįžtančių  nuolat gyventi į Lietuvą tremtinių šeimas. Preliminariais duomenimis, 2015 m. butais nuomos pagrindais aprūpintos 63 grįžusių asmenų šeimos (Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Širvintų ir Kėdainių savivaldybėse).

 

2015 m. balandžio mėn. duomenimis, savivaldybių grįžtančių tremtinių sąrašuose įregistruota 234 grįžtančių tremtinių šeimos. Daugiausia grįžtančių asmenų šeimų butų laukia Vilniaus miesto savivaldybėje – 182, Klaipėdos miesto savivaldybėje – 40, Panevėžio miesto savivaldybėje – 3, Alytaus miesto savivaldybėje – 2, Palangos miesto savivaldybėje – 1, Visagino savivaldybėje – 1, Švenčionių rajono savivaldybėje – 2, Lazdijų rajono savivaldybėje – 1, Trakų rajono savivaldybėje – 1 ir Varėnos rajono savivaldybėje – 1 šeima (iš Altajaus – 28, Irkutsko – 37, Krasnojarsko – 32, Omsko – 19, Tomsko – 17; Buriatijos – 11, Jakutijos – 9, Komijos – 15, Kazachstano – 12, taip pat iš Jaroslavlio, Magadano, Maskvos, Novosibirsko, Sankt Peterburgo, Kazanės, Kaliningrado sr., Kemerovo, Tambovo, Tverės; Baltarusijos, Baškirijos, Chakasijos R., Latvijos, Moldovos, Ukrainos). Šalies miestų ir rajonų savivaldybėse grįžtančių asmenų, norinčių apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, sąrašai buvo sudaromi iki 2009 m. gruodžio 31 d.

 

Kiekvienais metais savivaldybės tikslina sąrašus ir išbraukia iš jų tuos asmenis, kurie neatsiliepia į savivaldybės daugkartinius kvietimus. 2015 m. pabaigoje buvo 21 laisvas butas 10 savivaldybių (Ignalinos rajone – 1, Joniškio rajone – 4, Kėdainių rajone – 1, Raseinių rajone – 2, Rokiškio rajone – 1, Skuodo rajone – 4, Šilalės rajone – 2, Švenčionių rajone – 3, Ukmergės rajone – 2, Zarasų rajone – 1).

 

Tolimesnė veikla. 2016 m. toliau bus įgyvendinamas Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų planas, kurio tikslas – užtikrinti, kad grįžtantiems asmenims būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą. 2016 m. planuojama įgyti butus Vilniaus (5 butus, skirta 261 tūkst. Eur) ir Panevėžio (1 butą, skirta 40,0 tūkst. Eur) savivaldybėje.

 

2. SUTEIKTI VALSTYBĖS PARAMĄ GRĮŽTANČIŲ ASMENŲ PERSIKĖLIMO IŠLAIDOMS PADENGTI IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONĖMS VYKDYTI

Priemonės vykdymas. Valstybės parama grįžtantiems asmenims persikelti ir socialinei jų integracijai skiriama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kasmet numatomų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžete. 1992–1993 metais buvo kompensuojamos tik persikėlimo išlaidos. Nuo 1994 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžete kasmet numatomos lėšos leidžia grįžtantiems tremtiniams teikti įvairesnę socialinę paramą: kompensuojamos persikėlimo išlaidos, skiriamos vienkartinės pašalpos įsikūrimui, organizuojamas vienišų, garbaus amžiaus, ligotų tremtinių pervežimas į Lietuvą, teikiama socialinė parama kitose valstybėse nuolat gyvenantiems socialiai remtiniems Lietuvos Respublikos piliečiams, norintiems grįžti į Lietuvą, teikiama finansinė parama grįžtančių tremtinių vaikams, besimokantiems Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje, teikiama finansinė parama lietuvių bendruomenėms.

 

Tremtinių vaikai ir vaikaičiai lietuvių kalbos ir tradicijų bei vidurinio išsilavinimo gali siekti Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje (2016 m. mokosi 62 tremtinių vaikaičiai, iš jų 52 gyvena gimnazijos bendrabutyje). Šioje gimnazijoje gali gyventi ir mokytis lietuvių kilmės vaikai, kurių tėvai dar gyvena už Lietuvos ribų. Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje besimokantiems vaikams teikiama finansinė parama (kultūrinių renginių organizavimo išlaidoms apmokėti, buities sąlygų gerinimui vaikams, gyvenantiems gimnazijos bendrabutyje, vaikų vasaros stovykloms organizuoti).

 

Finansavimas. Valstybės parama persikėlimui ir socialinei integracijai 1992–2015 m. suteikta per 7000 grįžusių asmenų, grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą, ir panaudota per 23 mln. litų (1992–2014 m. – 23.449 mln. litų, (6.791,299 Eur), 1992–2015 m. – 6.922,308 Eur (2015 m. – 131,009 Eur).

 

Per šį laikotarpį pašalpas persikėlimui ir įsikūrimui gavo daugiau nei 2974 grįžusių asmenų; Grįžtančių tremtinių laikinojo apgyvendinimo punkte suteiktos gyvenamosios patalpos 2587 asmenims; lietuvių kalbos mokymo kursus (I, II, III kategorijos) baigė ir egzaminus išlaikė 868 grįžę asmenys; kita parama (Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto išlaikymo išlaidoms apmokėti, projektui ,,Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“, perkvalifikavimo kursams, palaikams pervežti, vaikų vasaros stovykloms ir kt.) suteikta apie 623 grįžusių asmenų.

 

Valstybės parama šiuo metu teikiama vykdant šias pagrindines priemones: persikėlimo išlaidos ir įsikūrimo pašalpos; pašalpos mirus šeimos nariui, pašalpos dėl ligos; įdarbinimo programa; lietuvių kalbos kursai ir adaptacijos priemonės; grįžtančių tremtinių vaikų išlaikymas vasaros stovyklose bei parama besimokantiems Vilniaus Lietuvių namų gimnazijoje; socialinė parama kitose valstybėse nuolat gyvenančių socialiai remtinų Lietuvos piliečių, norinčių grįžti į Lietuvą; informacija, sklaida, viešieji ryšiai, internetas; palaikų perkėlimo išlaidų kompensavimas ir lietuvių bendruomenių rėmimas.

 

Tolimesnė veikla.  2016 m. toliau bus įgyvendinamas Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų planas, kurio tikslas – užtikrinti, kad grįžtantiems asmenims būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą. Valstybės paramai persikėlimui ir socialinei integracijai 2016 metais skirta 131,0 tūkst. Eur.