Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos plano 2014 metų ataskaita

2015 m. vasario 26 d.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. A1-472 patvirtinu Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos 2014 metų planu (toliau – Planas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 320 patvirtintu Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašu bei vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. A1-123 ,,Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (toliau – Departamentas) toliau tęsė Plane numatytų priemonių įgyvendinimą ir atliko priežiūrą bei monitoringą.

 

Teikiant valstybės paramą persikėlimui ir socialinei integracijai grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, 2014 m. Departamentas panaudojo 449 tūkst. Lt, arba 100 proc. skirtų valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia dalis šių lėšų panaudota Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto išlaikymui.

 

Aprūpinant gyvenamosiomis patalpomis grįžtančių asmenų šeimas 2014 m. investicinio projekto ,,Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ įgyvendinimui skirta 1300 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų,  lėšos skirtos Vilniaus miesto savivaldybei. Skirtas lėšas Vilniaus miesto savivaldybė panaudojo penkių aukštų 79 butų gyvenamojo namo Linksmoji g. 121 statybai. Savivaldybė už skirtas lėšas įsipareigojo įgyti 335 kv.m. gyvenamųjų patalpų ir butais aprūpinti 7 šeimas.

 

                 1 pav. Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų 2014 m. socialinės paramos

                  priemonių įgyvendinimui grįžtantiems tremtiniams, panaudojimas, proc.

 

 

Visą Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos plano 2014 metų ataskaitą galite rasti čia.