Būstų sulauks daugiau į Lietuvą grįžtančiųjų po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių

2014 m. lapkričio 12 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2015 metų grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, bus sudaryta galimybė greičiau apsirūpinti būstu, nuomojantis juos tose šalies savivaldybėse, kur yra laisvų butų, skirtų grįžtantiems asmenims.

 

Taip būtų sumažintos grįžtančių asmenų eilės ir tikslingai panaudoti laisvi butai savivaldybėse, kuriose šių eilių nėra.

 

Šiuo metu savivaldybėse yra laisvų butų, skirtų grįžtantiems asmenims, kurie po grįžtančių asmenų, pageidaujančių nuomos pagrindais apsirūpinti butais, sąrašų patikslinimo yra išbraukti, nes neatsiliepė į savivaldybių daugkartinius kvietimus.

Va­di­na­ma­sis Grįž­tan­čių trem­ti­nių lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo punk­tas ne­beat­lie­ka sa­vo pa­skir­ties - lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti grįž­tan­čius as­me­nis, nes kai ku­rie jų na­me gy­ve­na nuo 2000 me­tų. Nors gy­ven­to­jai yra nuo­la­ti­niai, su to­mis šei­mo­mis kas­met su­da­ro­mos vis nau­jos trum­pa­lai­kės nuo­mos su­tar­tys ir šio Punkto iš­lai­ky­mas SADM kas­met kai­nuo­ja per 170 tūkst. li­tų.

Todėl nuo 2015 m. sausio 1 d. panaikinus šiuo metu veikiantį Grįž­tan­čių trem­ti­nių lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo punktą, būtų sutaupytos valstybės biudžeto lėšos, skirtos šio punkto išlaikymui, kurios bus panaudotos tremtinių socialinės integracijos priemonėms vykdyti (lietuvių kalbos kursai ir adaptacijos priemonės, perkvalifikavimui, įdarbinimui, ryšių stiprinimui su lietuvių bendruomenėmis Sibire ir kt.) ir sumažintos grįžtančių asmenų eilės Vilniaus ir Klaipėdos miesto savivaldybėse.

 

2014 m. pradžioje savivaldybių grįžtančių asmenų, norinčių apsirūpinti butais, sąrašuose užregistruota 314 grįžtančių asmenų. 1992–2013 m. butais aprūpinta 1930 šeimų, šiam tikslui buvo skirta 106,7 mln. Lt. 2014 m. pradžioje buvo 28 laisvi butai 11 savivaldybių.

 

Dau­giau­sia - net 240 - trem­ti­nių šei­mų būs­to lau­kia Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je, 48 –Klaipėdos sav., trys - Pa­ne­vė­žio, o po dvi – Aly­taus, Kau­no. Vi­so­se ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se - 19 trem­ti­nių šei­mų įra­šy­ti į ei­lę gau­ti būs­tą.

Į Lie­tu­vą grįž­tan­tiems bu­vu­siems trem­ti­niams ir po­li­ti­niams ka­li­niams per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus vals­ty­bė nu­ma­to skir­ti 7,3 mln. li­tų – po 2,452 mln. li­tų kas­met.